Храната е необходимост, храната е удоволствие, храната е въпрос на личен вкус или културни предпочитания.

Това, за което може би по-рядко се сещаме е, че храната е преди всичко човешко право, което не е изпълнено за един от девет човека по света. И ако погледнем към бъдещето храната е голям глобален проблем. До 2050 година със същата планета ще трябва да изхраним три пъти повече хора, отколкото преди един век. От тази гледна точка храната е много повече от личен проблем. Изборът, който правим, по отношение на производството и потреблението на храна вече има директни или индиректни последствия върху климата, върху използването на ресурси като вода и земя, върху възможността на хората да се изхранват и да живеят приличен живот тук и по света.

Днес, производството на храна:

Но не всеки стил на хранене оставя еднаква сле да. Как нашият избор на храна влияе позитивно или негативно на хората и планетата зависи най-вече от следващите пет аспекта: с какво се храним, колко се храним, колко храна похабяваме, как се произвежда храната ни и кой получава облаги от нея.

Три пъти на ден всеки един от нас има възможност та да избере храна и да покаже повече уважение към живота в нас и около нас. В свят с повече от 7 милиарда души нашите лични положителни действия може да ни изглеждат като капка в океана, но не е така. Нашият европейски стил за хранене, заедно с този на северноамериканците, оставят най-голяма следа върху околната среда и са основните причини за множество негативни въздействия. Но в Европа и особено в деветте страни, които са част от този проект, има много позитивни примери за разумно потребление на храна.

В тази книга ние ви предлагаме шанса да откриете повече за това, как храната оформя света. Книгата е разделена на шест части. Всяка от тях илюстрира и обяснява една глобална тенденция за храната, която е проблематична и трябва да й се обърне внимание от всички нас, от политиците до широката общественост.

Тези шест тендеции са: