Представяме Ви интервю със Су-Минг Кхоо, преподавател в Националния университет на Ирландското училище по политически науки и социология, която присъства на Международния форум  „Меню за промяна“. В своето изследване тя се фокусира на теми като правата на човека, алтернативната икономика, потребителската активност и устойчивото развитие. В края на статията може да намерите видеозаписа от интервюто.

На Форума говорим относно Менюто за промяна. Какво означава това за Вас и как е свързвано с Вашата работа?
Много съм радостна, че успях да участвам във Форума „Меню за промяна“. Това ми даде възможност да обединя няколко различни области от моята работа. Аз се занимавам с устойчиво развитие, научни изследвания и преподаване. Интересуват ме алтернативни идеи за устойчиво развитие, екологично въздействие и какво можем да направим срещу намаляването на пространството за местообитание. Мога да го направя посредством изключително логичната и понятна идея за храната, обединяваща тези сложни различни тревоги в един-единствен набор от въпроси и връзки, засягащи хранителната система.

Изменението на климата оказва голямо въздействие върху земеделието. Как трябва да го приспособим и подобрим?
В наши дни светът е изправен пред критични решения в няколко различни области, които определят безопасността на работното пространство за човечеството. Земеделието е от ключово значение и ние трябва да променим не само начина, по който произвеждаме и консумираме, но и отношението си към агрикултурата като цяло, за да не застрашим стабилността на климата. Парижкото споразумение установи международни ангажименти за ограничение и понижение на нивото на емисиите на парниковите газове като например метана. Можем да използваме земеделието и като начин за справяне с някои основни предизвикателства като химическото замърсяване и осигуряването на хранителни ресурси по начин, който не ограничава развитието на икономиката в по-широк мащаб.

Su-ming Khoo during her lecture.

Су-Минг Кхоо по време на нейната лекция.

Вие пишете и преподавате по темата за правото на храна. Какво означава това?
Правото на храна е основно човешко право от икономическа, социална и културна гледна точка. Това означава, че тя е една от първите области, на които трябва да насочим вниманието си, когато се фокусираме върху темата за правата на човека, зависещи от икономическата обстановка, в която всеки живее. Това е едно много основно и фундаментално право, което хората могат лесно да разберат.

Това право застрашено ли е от климатичните промени?
Изменението на климата засяга достъпността, количеството и вида храна, която може да бъде отглеждана от хората в определен ареал. То също влияе и на хранителните запаси. Наличието на храна не означава, че хората имат физически или икономически достъп до нея. Така че изменението на климата засяга изключително силно тези два критерия, които са в основата на това право. Това се отразява и на качеството на продуктите – дали те осигуряват необходимите хранителни вещества или не, защото климатичните промени засягат вида храна, който може да се отглежда, и достъпа до здравословните и питателни продукти. Така че правото на храна насочва гледната ни точка към храната, осигуряваща достатъчно хранителни вещества, в основата на нашето право и измества фокуса от самото й производството върху въпроса – защо тя ни е необходима и защо тя е човешко право. И последният критерий при подхода към това право е устойчивостта на производството.

Организацията по прехрана и земеделие към Обединените нации (ФАО) наскоро публикува доклад, сочещ, че до 2050 г. климатичните промени ще засегнат повече хора, отколкото днес, ако не променим агрикултурните си практики. От какъв вид промяна се нуждае света?
Това е много важен въпрос. Светът се нуждае от коренна промяна. Трябва да престанем да мислим само за земеделската продукция и да се замислим и за устойчивостта на развитие на хранителната система, гарантираща, че всеки ще има достъп до необходимите му хранителни продукти, произведени по устойчив начин. Новият доклад на ФАО – „Храна, земеделие и хранителна сигурност“, се фокусира върху темата за изменението на климата, заедно с тези за агрикултурата и сигурността на храните, за да привлече вниманието върху цялостния проблем на хранителната система, с цел създаване на решения и промяна на нашата хранителна система по начин, който ни позволява да обезпечим работното пространство, необходимо на човечеството.

Su-Ming Khoo diskutuje s Terezou Čajkovou, koordinátorkou projektu Menu pro změnu.

Су-Минг Кхоо обсъжда с Тереза Чайкова, координатор на проекта „Меню за промяна”.

Пред какви други екологични заплахи сме изправени днес?
Такива като индустриалното замърсяване с азот и фосфор на водните ни системи, химическото замърсяване, дължащо се на неразградими органични замърсители, които са силно токсични, а също и растящата загриженост по отношение на глифозата и замърсяването с пестициди, които може да окажат дългосрочно въздействие върху биологичното разнообразие. Биоразнообразието е всъщност един от основните проблеми, пред които нашата планета е изправена. Губим ключови биологични видове. В момента сме особено загрижени за пчелите и другите опрашители, защото те масово умират и се страхуваме, че ако тези конкретни видове изчезнат, няма да има кой да осъществи ролята им в кръговрата, на която разчитаме за производството на храната ни.

Как можем да променим нашето лично меню в Западните страни?
Това е най-важният въпрос – какво можем да направим, за да постигнем промяна. Това е свързано с поддържане на земеделие, базирано на знания и труд, а не на въглеродни емисии и химикали; повече локална храна от местни ферми, дребни производители и съкращение на веригата на обработка, транспорт и опаковане, на която е подложена храната ни. Консумацията на продукти на местно ниво е изключително полезна за потребителите и е необходимо за възстановяването на връзката им с производителите. Също така тя гарантира достойно възнаграждение на фермерите и защитава и подпомага основните екологични елементи, необходими за съхранение на препитанието им – здрава почва, биоразнообразие и климатична стабилност.