Защо нашите хранителни навици са от значение

Нека започнем с разглеждането на шест проблемни тенденции на нашата глобална хранителна система.

чети повече

Защо разумната консумация на храна има значение

Преосмислянето на потреблението на храна и производствените модели – въведение

Правилното време ли е да ядем ягоди?

Про блемна тен ден ция №1: всяка храна, по всяко време, от всяко мя сто

Каква е връзката между пилешките крилца и Амазонската гора

Про блемна тен ден ция №2: нара стване на кон сума цията на месо в световен ма щаб

Да поговорим отново за бисквитите

Про блемна тен ден ция №3: ядем по вече високопрера ботен и хран и

Кои са хората зад моята храна?

Про блемна тен ден ция №4: ра стящо раз далечаване ме жду земе делските про изводители и потре бителите

Да запазим разнообразието от храна в градината

Про блемна тен ден ция №5: с употре бата на стан дар тизиран и хран и ние губим разноо браз ието

Пропиляваме своето бъдеще!

Про блемна тен ден ция №6: една тре та от храна та в световен ма щаб се пилее

поддръжници

European Year for Development
Czech Development Agency

Избери